Depåinstitut

På denna sida hittar du som arbetar på depåinstitut information om aktiviteter som exempelvis rapportering, återköp och utbetalning av depåer, samt redovisning av skatter och avgifter.

För mer information om de processbilder som åtföljer varje aktivitet, klicka här. För mer information om integration, hur metoderna är uppbyggda, samt format på de XML-scheman filer som används, se respektive avsnitt (på engelska) i den tekniska dokumentationen.

Rapportera innehav

Depåinstitut ska löpande rapportera innehav på respektive depåkonto till Futur. Detta görs senast klockan 8:30 varje bankdag, med API-metoden:

POST /Holdings

Utöver den dagliga rapporteringen ska innehav på respektive depåkonto även rapporteras årligen, enligt samma process.

Alternativt kan rapportering ske via SFTP, då enligt XML-schemat Holdings. För mer information om API, SFTP och XML, se den tekniska dokumentationen.

Till sidans topp

Rapportera transaktioner

Depåinstitut ska löpande rapportera transaktioner på respektive depåkonto till Futur. Detta görs senast klockan 8:30 varje bankdag, med API-metoden:

POST /Transactions

Alternativt kan rapportering ske via SFTP, då enligt XML-schemat, Transactions. För mer information om API, SFTP och XML, se den tekniska dokumentationen.

Till sidans topp

Redovisning av kostnader, avgifter och tredjepartsersättningar

Utöver den dagliga rapporteringen, av Innehav och Transaktioner, behöver Futur information om alla kostnader och avgifter som debiterats respektive depå samt eventuella tredjepartsersättningar depåinstitutet mottagit. Denna rapportering sker en gång per år under perioden mars-april.

Rapporterna ligger till grund för redovisning till försäkringstagare, i enlighet med IDD (Försäkringsdistributionsdirektivet).

Kostnader ska kategoriseras i de tre kategorierna: InvestmentServices, ThirdPartyPayments och InvestmentProductCost. Dessa ska summera till kundens totala kostnader i depån, efter eventuell återföring av rabatt.

Rapportering kan ske via Epost eller SFTP, enligt XML-schemat CostAndCharges. För mer information om SFTP och XML, se den tekniska dokumentationen.

Till sidans topp

Debitering av skatt och avgifter

Debitering av avgifter, riskpremie och skatt sker alla med samma process (se processbilden nedan). Debiteringar sker 4 gånger per år, observera att avvikelser kan förekomma.

 • Februari

  I februari debiteras avgifter och riskpremier för kvartal 4 föregående år, samt avkastningsskatt på eventuella insättningar under kvartalet samt avkastningsskatt på ingående balans för året (depåvärdet 20XX-12-31). 

 • April 

  I slutet av april debiteras avgifter och riskpremier för kvartal 1 samt avkastningsskatt på eventuella insättningar som gjorts under kvartalet. 

 • Juli 

  I slutet av juli debiteras avgifter och riskpremier för kvartal 2 samt avkastningsskatt på eventuella insättningar som gjorts under kvartalet. 

 • Oktober 

  I slutet av oktober debiteras avgifter och riskpremier för kvartal 3 samt avkastningsskatt på eventuella insättningar som gjorts under kvartalet. 

Avgifter 

Avgifter debiteras kvartalsvis (februari, april, juli och oktober) i efterhand. En depåförsäkring har vanligtvis en fast avgift på 360 kr/år (90 kr/kvartal), samt en kapitalavgift på 0,X %/år.  

Riskpremie 

Riskpremien debiteras kvartalsvis (februari, april, juli och oktober). Storleken på riskpremien varierar beroende på vilka riskmoment som valts.  

Återbetalningsskydd är den vanligaste försäkringsprodukten och finns på alla kapitalförsäkringar. Den innebär att om den försäkrade skulle avlida innan utbetalning påbörjats så utbetalas 101 % av depåvärdet.  

Kostnaden för återbetalningsskydd beror på storleken på kapitalet samt den försäkrades ålder. Kostnaden för premiebefrielse och sjukförsäkring beror av nivån på premie och försäkringsskydd. 

Avkastningsskatt 

Notera att skattesatsen är olika för privata pensionsförsäkringar (P) & tjänstepensionsförsäkringar (T) respektive kapitalförsäkringar (K) samt att det för kapitalförsäkringar debiteras avkastningsskatt både på försäkringens värde per 20XX-12-31 och på insatta premier. 

Avkastningsskatt på försäkringens värde debiteras i förskott i början av året och beräknas på värdet per 20XX-12-31. 

Skattesatsen för p/t är den genomsnittliga statslåneräntan under föregående år, dock lägst 0,5%*. Kapitalunderlaget (försäkringsvärdet) beskattas med 15 %. För 2022 är skattesatsen 0,219 %

Rapportering kan ske via Epost eller SFTP, enligt XML-schemat DebitAccounts. För mer information om SFTP och XML-format, se den tekniska dokumentationen.

Till sidans topp

Återköp

Nedan beskrivs processer för att genomföra återköp. Återköp kan göras via tredjepartsgränssnitt, via Futurs eService eller manuellt via pappersblankett.

Eftersom Futur är ägare till depåerna måste återköp från försäkringen godkännas av Futur och uttag kan endast ske till föranmälda konton. 

På de API-metoder som ger rätt att hämta kundinformation måste vi har någon form av behörighetsfilter, så att inte vem som helst kan hämta data. Så som vi har lagt upp det har frågeställaren rätt att hämta data på kundnivå om:    

 • frågeställaren har fullmakt på kunden (då ges svar om samtliga kundens försäkringar) eller;  

 • frågeställaren är ett depåinstitut hos vilket kunden har en depå (då ges svar endast gällande den/de försäkringar som har depå hos det depåinstitutet

Anmäla ett konto

För att anmäla ett konto för återköp, använd API-metoden: 

POST /Customer/{customerNumber}/WithdrawalAccount 

I metoden motsvarar customerNumber det kontonummer som försäkringstagaren angett. Kontonummer ska anges utan bindestreck och utan Swedbanks kontrollsiffra i clearingnummer. Konton som anmälts till Futur före klockan 07:00 hinner valideras till cirka klockan 13:00 samma dag. 

Kontrollera konton

För att se vilka konton som är godkända för återköp för en försäkringstagare, använd API-metoden:

GET /Customer/{customerNumber}/WithdrawalAccount 

Kontrollera försäkringar

För att se vilka försäkringar tillhörande en f��rsäkringstagare som går att göra återköp från, samt minsta och största möjliga belopp, använd kundnummer tillsammans med API-metoden: 

GET /Customer/{customerNumber}/WithdrawalInformation 

Kontrollera belopp

För att se minsta och största möjliga belopp att återköpa för en enskild försäkring, använd försäkringens nummer med API-metoden:

GET /Insurance/{insuranceNumber}/withdrawalInformation

Begära återköp

För att begära ett återköp, använd API-metoden: 

POST /Insurance/withdrawalrequest 

Signeringsprocessen beskrivs här.

För att se status på en återköpsansökan, använd API-metoden: 

GET /Insurance/withdrawalrequest/{id}

Om ni vill visa ett kvitto för försäkringstagaren innan signering (relevant information visas dock vid BankID-signeringen, som s.k. "visible data"), använd API-metoden: 

GET /Insurance/withdrawalrequest/{id}/receipt

Till sidans topp

Utbetalning

När utbetalning kan påbörjas informeras den försäkrade, som initierar utbetalning.

Utbetalningar sker sedan löpande enligt processen nedan, till dess att försäkringen är till fullo utbetald.

 • Futur skickar säljorder (även kallad depåorder) senast 10:e varje månad för depåinstitut att hinna behandla order. Säljorder kan skickas via Epost eller SFTP, enligt XML-schemat DebitAccounts. För mer information om SFTP och XML-format, se den tekniska dokumentationen.

 • Utbetalning sker senast den ​22:a från depåinstitut​

 • Utbetalning sker före den 23:e för att vara på den försäkrades konto senast den 25:e.

Till sidans topp

Byte av depåinstitut

Om en försäkringstagare önskar byta depåinstitut, sker det med nedanstående process. Begäran av byte tas emot av Futur, direkt eller via försäkringsförmedlare. Avgivande depåinstitut överför tillgångar till mottagande depåinstitut som öppnar en ny depå.

Till sidans topp

Signering

Signering kan initieras via användargränssnitt hos depåinstitut eller förmedlare, eller i Futurs användargränssnitt. Om signatären, eller signatärerna, signerar i Futurs användargränssnitt, så behöver ni som depåinstitut eller förmedlare inte göra något ytterligare.

Om en ansökan eller en återköpsbegäran sker via ert användargränssnitt, kan ni dock följa status på signeringsfallet, det vill säga vilka som signerat, med metoden:

GET /SignCase/{id}

Metoden returnerar en lista över potentiella signatärer samt deras respektive roller. Om signerings ska ske via ett annat gränssnitt än Futurs, så går det som ovan att hämta status på sign-fallet via GET Signcase.

När en signatär granskat ansökan och är redo att signera, använd ID, tillsammans med metoden:

POST /SignCase/{id}/Sign

För att se status för signeringsessionen för varje enskild signatär, använd signeringssessionens ID (orderRef) tillsammans med metoden:

POST /SignCase/{id}/Collect
Till sidans topp

Informationen på denna sida är uppdaterad 2023-05-12